ឯកសារ

ប្រកាស​លេខ ៨៥១ សហវ.ប្រក ស្ដីពី​ការ​បង្កើត​គណៈ​កម្មាធិការ​ដឹក​នាំ​គម្រោង​ស្ដារ​ឡើង​វិញ​នូវ​ហេដ្ឋា​រចនាសម្ព័ន្ធ​ដែល​ខូចខាត​ដោយ​ព្យុះ​កេតសាណា ចុះថ្ងៃទី ១៨ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០១០
ថ្ងៃទី២ ខែ​វិច្ឆិកា ២០១០

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ