ឯកសារ

ប្រកាស​លេខ ៧៨៩ សហវ.ប្រក ស្តី​ពី​ការ​កែសម្រួល​សមាសភាព​សមាជិក​ក្រុម​ប្រតិបត្តិ​សំរាប់​អនុវត្ត៖ យុទ្ធសាស្រ្ត​អភិវឌ្ឍន៍​វិស័យ​ហិរញ្ញវត្ថុ ២០០៦-២០១៥
ថ្ងៃទី៩ ខែ​ឧសភា ២០១០

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ