ឯកសារ

ប្រកាស​លេខ ៧៧៩ សហវ.ប្រក ចុះថ្ងៃទី ១១ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០១១ ស្ដីពី​ការ​លើកទឹកចិត្ត​ពន្ធ​បន្ថែម​ចំពោះ​ការដាំដុះ​ស្រូវ ការប្រមូល​ទិញ​ស្រូវ និង​ការ​ផលិត​អង្ករ​នាំចេញ ។
ថ្ងៃទី២៤ ខែ​តុលា ២០១១

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ