ឯកសារ

ប្រកាស​លេខ ៧៧៦ សហវ.ប្រក.អគរ ចុះ​ថ្ងៃទី ១០ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០១១ ស្ដីពី​ការ​កែសម្រួល​បញ្ញត្តិប្រការ ១ នៃ​ប្រកាស​លេខ ៣៨៧ សហវ.គរ ចុះ​ថ្ងៃទី ២២ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០០៨ របស់​ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច និង​ហិរញ្ញវត្ថុ ស្ដីពី​ការ​កំណត់​តម្លៃ​គិត​ពន្ធគយ​លើ​ទំនិញ​នាំចូល ។
ថ្ងៃទី២៤ ខែ​តុលា ២០១១

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ