ឯកសារ

ប្រកាស​លេខ ៧២៨ សហវ.ប្រក ស្ដីពី​ការ​បង្កើត​ក្រុម​ការងារ​ជំរុញ​កៀរគរ​ចំណូល​ពី សហគ្រាស​សាធារណៈ គ្រឹះស្ថាន​សាធារណៈ កូតា​នាំចេញ និង​សម្បទាន​រ៉ែ​ផ្សេងៗ ចុះថ្ងៃទី ២៩ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១០
ថ្ងៃទី២ ខែ​វិច្ឆិកា ២០១០

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ