ឯកសារ

ប្រកាស​លេខ ៧២៦ សហវ.ប្រក ស្ដីពី​ការ​បង្កើត​ក្រុម​ការងារ ជំរុញ​កៀរគរ​ចំណូល​ពី វិស័យ​ប្រៃសណីយ៍ ទូរគមនាគមន៍ លិខិត​ឆ្លងដែន ទិដ្ឋាការ និង​វិស័យ​អាកាសចរស៊ីវិល ចុះថ្ងៃទី ២៩ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១០
ថ្ងៃទី២ ខែ​វិច្ឆិកា ២០១០

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ