ឯកសារ

ប្រកាស​លេខ ៧២៥ សហវ.ប្រក ស្ដីពី​ការ​បង្កើត​ក្រុម​ការងារ​ជំរុញ​កៀរគរ​ចំណូល​ពី ដី​សម្បទាន​សេដ្ឋកិច្ច ការ​ជួល​វិនិយោគ​កោះ សម្បទាន​លើ​ហេដ្ឋា​រចនាសម្ព័ន្ធ​នានា និង​ទីតាំង​ផ្សេង​ទៀត ចុះថ្ងៃទី ២៩ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១០
ថ្ងៃទី២ ខែ​វិច្ឆិកា ២០១០

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ