ឯកសារ

ប្រកាស​លេខ ៧២៤ សហវ.ប្រក ស្ដីពី​ការ​បង្កើត​ក្រុម​ការងារ ជំរុញ​កៀរគរ​ចំណូល​ពី ការ​ជួល​ទ្រព្យសម្បត្តិ​រដ្ឋ និង​ឯកជន​ភាវូបនីយកម្ម ចុះថ្ងៃទី ២៩ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១០
ថ្ងៃទី២ ខែ​វិច្ឆិកា ២០១០

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ