ឯកសារ

ប្រកាស​លេខ ៧១០ សហវ.ប្រក ស្ដី​ពី​ការ​ទទួល​ស្គាល់​ទីប្រឹក្សា​អ្នក​ច្បាប់​អមក្រុម​ប្រឹក្សា​ជាតិ​គណនេយ្យ និង​ក្រុម​ការងារ​អន្តរ​ក្រសួង​ស្ដីពី​ការ​គ្រប់​គ្រង​អាជីវកម្ម​អភិវឌ្ឍន៍​អចលនវត្ថុ ចុះថ្ងៃទី ២១ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១០
ថ្ងៃទី២ ខែ​វិច្ឆិកា ២០១០

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ