ឯកសារ

ប្រកាស​លេខ ៧០៩ សហវ.ប្រក ស្ដីពី​ការ​ប្រគល់​នីតិសម្បទា​ជា​គណនេយ្យករ​គយ ជូន​មន្ត្រី​រាជការ​គយ និង​រដ្ឋាករ ចុះថ្ងៃទី ២១ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១០
ថ្ងៃទី២ ខែ​វិច្ឆិកា ២០១០

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ