ឯកសារ

ប្រកាស​លេខ ៦៩៧ សហវ.ប្រក ស្តី​ពី​ការ​កែ​សម្រួល​អត្រា​ពន្ធគយ លើ​មុន​ទំនិញ​នាំចូល​មួយ​ចំនួន​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​ឧបករណ៍​បរិក្ខារ​ថាមពល​កកើត​ឡើង​វិញ
ថ្ងៃទី៩ ខែ​ឧសភា ២០១០

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ