ឯកសារ

ប្រកាស​លេខ ៦៥៦ សហវ.ប្រក ចុះ​ថ្ងៃទី ១៩ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១១ ស្ដីពី​ប្រាក់​វិភាគទាន​សប្បុរសធម៌ ។
ថ្ងៃទី២៤ ខែ​តុលា ២០១១

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ