ឯកសារ

ប្រកាស​លេខ ៥៩៩ សហវ.ប្រក ស្ដី​ពី​ចំណាយ​របស់​សហគ្រាស​ដែល​អនុញ្ញាត​ឲ្យ​កាត់​កង​ទាក់​ទិន​នឹង​ពន្ធ​កាត់​ទុក
ថ្ងៃទី២៣ ខែ​កក្កដា ២០០៩

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ