ឯកសារ

ប្រកាស​លេខ ៥៤៦ ឧរថ.ឧតស.ប្រក ស្ដីពី​វិធាន​អនុវត្ត​សំរាប់​ការ​ចុះ​ធ្វើ​អធិការកិច្ច​រោងចក្រ​-​សិប្បកម្ម របស់​ក្រសួង​ឧស្សាហកម្ម រ៉ែ និង​ថាមពល
ថ្ងៃទី៥ ខែ​សីហា ២០១០

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ