ឯកសារ

ប្រកាស​លេខ ៥២៥ សហវ.អពដ.ប្រក ចុះថ្ងៃទី ២៧ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០១១ ស្ដីពី​អត្រា​ប្តូរ​ប្រាក់​សម្រាប់​ពន្ធ​លើ​អចលនទ្រព្យ ក្នុង​ឆ្នាំ ២០១១ ។
ថ្ងៃទី១ ខែ​សីហា ២០១១

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ