ឯកសារ

ប្រកាស​លេខ ៤៩៧ សហវ ប្រក.អពដ ស្ដី​ពី​ការ​ប្រមូល​ពន្ធ​លើ​មធ្យោបាយ​ដឹក​ជញ្ជូន និង​យាន​ជំនិះ​គ្រប់​ប្រភេទ​សម្រាប់​ឆ្នាំ​២០០៩
ថ្ងៃទី៨ ខែ​កក្កដា ២០០៩

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ