ឯកសារ

ប្រកាស​លេខ ៤៩៥ សហវ.ប្រក ស្ដី​ពី​ការ​បង្កើត​ក្រុម​ការងារ​រៀបចំ​ផែនការ​យុទ្ធសាស្រ្ដ​ថវិកា​ របស់​ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច និង​ហិរញ្ញវត្ថុ
ថ្ងៃទី២ ខែ​សីហា ២០១០

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ