ឯកសារ

ប្រកាស​លេខ ៤៩៣ សហវ.ប្រក ស្ដីពី​ការ​ប្រមូល​ពន្ធ​លើ​អចលនទ្រព្យ ចុះថ្ងៃទី ១៩ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០១០
ថ្ងៃទី២ ខែ​វិច្ឆិកា ២០១០

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ