ឯកសារ

ប្រកាស​លេខ ៤៩១ សហវ.ប្រក ស្ដី​ពី​ការ​អនុវត្តន៍​កម្មវិធី​លុប​បំបាត់​ពន្ធ​នាំចូល និង​របាំង​មិនមែន​ពន្ធ​លើ​ពាណិជ្ជកម្ម​ក្នុង​អាស៊ាន​សម្រាប់​ចំណែក​ទី ៣ នៃ​បញ្ជី​ផលិតផល​បច្ចេកវិទ្យា​ព័ត៌មាន និង​គមនាគមន៍ (ICT)
ថ្ងៃទី១២ ខែ​មិថុនា ២០០៩

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ