ឯកសារ

ប្រកាស​លេខ ៤៨២ សហវ.ប្រក ចុះ​ថ្ងៃទី ២០ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០១១ ស្ដីពី​ការ​ដាក់​អនុវត្ត​ចំណាយ​ប្រតិបត្តិការ​អាទិភាព​សម្រាប់​ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច និង​ហិរញ្ញវត្ថុ ក្រោម​កម្មវិធី​កែ​ទម្រង់​ការ​គ្រប់គ្រង​ហិរញ្ញវត្ថុ​សាធារណៈ ។
ថ្ងៃទី២៧ ខែ​កក្កដា ២០១១

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ