ឯកសារ

ប្រកាស​លេខ ៤៨១ សហវ.ប្រក ចុះ​ថ្ងៃ​ទី ២០ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០១១ ស្ដី​ពី​ការ​តែង​តាំង​នាយក​កម្មវិធី​ចំណាយ​ប្រតិបត្តិការ​អាទិភាព​នៃ​កម្មវិធី​កែ​ទម្រង់​ការ​គ្រប់​គ្រង​ហិរញ្ញវត្ថុ​សាធារណៈ ។
ថ្ងៃទី២៧ ខែ​កក្កដា ២០១១

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ