ឯកសារ

ប្រកាស​លេខ ៣៩០ សហវ.ប្រក ស្ដីពី​ការ​កែ​សម្រួល ការ​ប្រមូល ការ​បែង​ចែក​ប្រាក់​ឧបត្ថម្ភ និង​ការ​បង់​ចូល​ថវិកា​រដ្ឋ នូវ​ចំណូល​ពី​ការ​ផាក​ពិន័យ​អន្តរការណ៍ លើ​ករណី​ល្មើស​ច្បាប់​ចរាចរណ៍​ផ្លូវគោក ចុះថ្ងៃទី ២១ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០១០
ថ្ងៃទី២ ខែ​វិច្ឆិកា ២០១០

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ