ឯកសារ

ប្រកាស​លេខ ៣៨៩ សហវ.ប្រក ស្ដីពី​ការ​រៀបចំ និង​ការ​ប្រព្រឹត្តិ​ទៅ​របស់​អង្គភាព​មូលដ្ឋាន​នៃ​អគ្គនាយកដ្ឋាន​គយ និង​រដ្ឋាករ​កម្ពុជា ចុះថ្ងៃទី ១៧ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០១០
ថ្ងៃទី២ ខែ​វិច្ឆិកា ២០១០

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ