ឯកសារ

ប្រកាស​លេខ ៣៨១ សហវ.ប្រក ស្ដីពី​ការ​ដាក់​ឱ្យ​ប្រើប្រាស់​សៀវភៅ​លទ្ធកម្ម ស្ដីពី​ការ​អនុវត្ត​វិធាន និង​បទប្បញ្ញត្តិ​ស្ដីពី​លទ្ធ​កម្ម​សាធារណៈ ចុះថ្ងៃទី ១៥ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០១០
ថ្ងៃទី២ ខែ​វិច្ឆិកា ២០១០

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ