ឯកសារ

ប្រកាស​លេខ ៣៨០ សហវ.ប្រក ស្ដីពី​ការ​បង្កើត​គណៈកម្មការ​វាយ​តម្លៃ​ឯកសារ​ដេញថ្លៃ​សេវាកម្ម​ធនាគារ​ពាណិជ្ជ សម្រាប់​ប្រតិបត្តិការ​ចំណូល​-​ចំណាយ​ថវិកា នៅ​ខេត្ត​គោលដៅ​ចំនួន ៩ ចុះថ្ងៃទី ១៥ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០១០
ថ្ងៃទី២ ខែ​វិច្ឆិកា ២០១០

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ