ឯកសារ

ប្រកាស​លេខ ៣៧៦ សហវ.ប្រក ស្ដីពី​ការ​ធ្វើ​ប្រតិកម្ម​សមត្ថកិច្ច និង​សិទ្ធិ​សម្រេច​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​កិច្ចលទ្ធកម្ម ក្នុង​ក្របខ័ណ្ឌ​គម្រោង​ហិរញ្ញប្បទាន​ពី​ក្រៅ​ប្រទេស ចុះថ្ងៃទី ០១ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០១០
ថ្ងៃទី២ ខែ​វិច្ឆិកា ២០១០

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ