ឯកសារ

ប្រកាស​លេខ ៣៧៥ សហវ.ប្រក ស្ដីពី​ការ​អនុវត្ត​លិខិត​យោគ​យល់​គ្នា​លើ​វិសោធនកម្ម នៃ​វិធាន​ដោយ​ឡែក​សម្រាប់​ផលិតផល​ដែល​មាន​ចែង​នៅ​ក្នុង​តារាង​បន្ថែម​លេខ ២ នៃ​ឧបសម្ព័ន្ធ ៣ របស់​កិច្ច​ព្រមព្រៀង​ពាណិជ្ជកម្ម​ទំនិញ នៅ​ក្រោម​កិច្ចព្រមព្រៀង​ក្រប​ខ័ណ្ឌ​ស្ដីពី​កិច្ច​សហប្រតិបត្តិការ​សេដ្ឋកិច្ច​ទូលំ​ទូលាយ​ក្នុង​ចំណោម​រដ្ឋាភិបាល នៃ​ប្រទេស​សមាជិក​សមាគម​ប្រជាជាតិ​អាស៊ី​អាគ្នេយ៍ និង​សាធារណៈរដ្ឋកូរ៉េ ចុះថ្ងៃទី ៣១ ខែឧសភា ឆ្នាំ ២០១០
ថ្ងៃទី២ ខែ​វិច្ឆិកា ២០១០

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ