ឯកសារ

ប្រកាស​លេខ ៣៧១ សហវ.ប្រក ចុះថ្ងៃទី ០៥ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០១១ ស្ដីពីតម្លៃគិត​ពន្ធ​លើ​អចលន​ទ្រព្យ ។
ថ្ងៃទី៥ ខែ​សីហា ២០១១

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ