ឯកសារ

ប្រកាស​លេខ ៣៧០ សហវ.ប្រក ស្ដីពី​ការ​ដាក់​ឱ្យ​ប្រើស្តង់ដារ​ទាក់ទង​នឹង​សវនកម្ម និង​ស្តង់ដារ​ការ​អះអាង​អន្តរជាតិ​នៃ​កម្ពុជា ចុះថ្ងៃទី ១៨ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០១០
ថ្ងៃទី២ ខែ​វិច្ឆិកា ២០១០

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ