ឯកសារ

ប្រកាស​លេខ ៣៦៦ សហវ.ប្រក ចុះ​ថ្ងៃទី ២៨ ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០១១ ស្ដីពី​ការ​បំពេញ​បន្ថែម​គណនី នៃ​ប្លង់​គណនេយ្យ​ទូទៅ​របស់​រដ្ឋ ។
ថ្ងៃទី៨ ខែ​វិច្ឆិកា ២០១១

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ