ឯកសារ

ប្រកាស​លេខ ២៨៥ សហវ.ប្រក ចុះ​ថ្ងៃទី ៣០ ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០១១ ស្ដីពី​បែបបទ​នៃ​ការ​ពិន័យ ការ​គ្រប់គ្រង​បង្កាន់ដៃ​បង់​ប្រាក់​ពិន័យ និង​ការ​ចាត់ចែង​ប្រាក់​ចំណូល បាន​មក​ពី​ការ​ផាក​ពិន័យ​រថយន្ដ​ដែល​បិទ​ឬ​បាំង​កញ្ចក់ ។
ថ្ងៃទី៤ ខែ​មេសា ២០១១

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ