ឯកសារ

ប្រកាស​លេខ ២៧២ សហវ.ប្រក ចុះ​ថ្ងៃទី ១៧ ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០១១ ស្ដី​ពី​ការ​ដាក់​ឲ្យ​ប្រើប្រាស់​បង្កាន់ដៃ​បង់ប្រាក់ ។
ថ្ងៃទី២២ ខែ​មីនា ២០១១

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ