ឯកសារ

ប្រកាស​លេខ ២១៩ សហវ.ប្រក ស្ដី​ពី​ការ​បង្កើត​អនុគណៈ​កម្មាធិការ​កសាង​សមត្ថភាព​មន្ត្រី​រាជការ​ដើម្បី​អនុវត្ដ​កម្មវិធី​កែ​ទម្រង់​ការ​គ្រប់​គ្រង​ហិរញ្ញវត្ថុ​សាធារណៈ
ថ្ងៃទី៨ ខែ​មីនា ២០០៩

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ