ឯកសារ

ប្រកាស​លេខ ២១២ សហវ.ប្រក ស្ដី​ពី​ការ​ប្រមូល​ពន្ធ​លើ​មធ្យោបាយ​ដឹក​ជញ្ជូន និង​យាន​ជំនិះ​គ្រប់​ប្រភេទ
ថ្ងៃទី៤ ខែ​មីនា ២០០៩

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ