ឯកសារ

ប្រកាស​លេខ ២១១ សហវ.ប្រក ស្ដី​ពី​ការ​បង្កើត និង​កិច្ច​ដំណើរ​ការ​អង្គភាព​គ្រប់គ្រង​តម្លៃ​ចម្លង​ការ​នៃ​ទំនិញ​នាំ​ចូល
ថ្ងៃទី៤ ខែ​មីនា ២០០៩

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ