ឯកសារ

ប្រកាស​លេខ ១៩៦ សហវ.ប្រក.អពដ ស្ដី​ពី​ការ​បែង​ចែក​ប្រាក់​រង្វាន់​ពី​ការ​ត្រួត​ពិនិត្យ​ពន្ធ​លើ​មធ្យោបាយ​ដឹក​ជញ្ជូន និង​យាន​ជំនិះ​គ្រប់​ប្រភេទ
ថ្ងៃទី៤ ខែ​មីនា ២០០៩

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ