ឯកសារ

ប្រកាស​លេខ ១៥២០ សហវ.ប្រក ចុះ​ថ្ងៃទី២៦ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៣ ស្ដីពី​ការប្រគល់​កាតព្វកិច្ច​ប្រមូល​ចំណូល​ថវិកា​ថ្នាក់ជាតិ សម្រាប់​ការគ្រប់គ្រង​ឆ្នាំ២០១៤
ថ្ងៃទី១២ ខែ​មិថុនា ២០១៤

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ