ឯកសារ

ប្រកាស​លេខ ១៣៩៨ សហវ.ប្រក ស្ដី​ពី​ការ​រៀបចំ និង ការ​ប្រព្រឹត្ត​ទៅ​នៃ​នាយក​ដ្ឋាន​សមាហរណកម្ម​សេដ្ឋកិច្ច និង​អាស៊ាន
ថ្ងៃទី២ ខែ​កុម្ភៈ ២០១០

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ