ឯកសារ

ប្រកាស​លេខ ១៣៧ សហវ.ប្រក ចុះ​ថ្ងៃទី ២៨ ខែ កុម្ភះ ឆ្នាំ ២០១១ ស្ដីពី​ការបង្កើត​ក្រុមការងារ​គ្រប់គ្រង និង​អនុវត្ដ​​អនុកម្មវិធីទី ៤ របស់​ផែនការ​អនុវត្ត​រយៈពេល ៣ ឆ្នាំ (២០១១​-​២០១៣) នៃ​កម្មវិធីជាតិ​សម្រាប់​ការអភិវឌ្ឍ​តាម​បែប​ប្រជាធិបតេយ្យ​នៅ​ថ្នាក់​ក្រោមជាតិ​របស់​ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច និង​ហិរញ្ញវត្ថុ ។
ថ្ងៃទី៨ ខែ​វិច្ឆិកា ២០១១

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ