ឯកសារ

ប្រកាស​លេខ ១២៦១ សហវ.ប្រក ស្ដី​ពី​ការ​ផ្ទេរ​ឥណទាន​ថវិកា
ថ្ងៃទី២៤ ខែ​ធ្នូ ២០០៩

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ