ឯកសារ

ប្រកាស​លេខ ១២៦០ សហវ.ប្រក ស្ដី​ពី​ការ​បែង​ចែក​ចំណាយ​ឥណទាន​ថវិកា​ផ្ទៃ​ក្នុង​ជំពូក​តាម​គណនី និង អនុ​គណ​នី សម្រាប់​ការ​គ្រប់​គ្រង​ឆ្នាំ ២០១០
ថ្ងៃទី២៤ ខែ​ធ្នូ ២០០៩

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ