ឯកសារ

ប្រកាស​លេខ ១២២៥ សហវ.ប្រក ចុះ​ថ្ងៃទី ៣០ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១១ ស្ដីពី ការ​លើក​លែង​ពន្ធ​លើ​អចលនទ្រព្យ​សម្រាប់​ឆ្នាំ ២០១១ ចំពោះ​សង្កាត់​មួយ​ចំនួន​ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំ​ពេញ ។
ថ្ងៃទី១៦ ខែ​មករា ២០១២

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ