ឯកសារ

ប្រកាស​លេខ ១១៩៩ សហវ.ប្រក ចុះថ្ងៃទី ២៩ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១០ ស្ដីពី​ការ​អនុញ្ញាត​ឱ្យ​ប្រើ​កម្មវិធី​កាត់​បន្ថយ ឬ​លុប​ពន្ធ​នាំចូល​របស់​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា ក្រោម​កិច្ច​ព្រម​ព្រៀង​បង្កើត​តំបន់​ពាណិជ្ជកម្ម​សេរី​អាស៊ាន​-​អូស្រ្តាលី​-​ណូវ៉ែលហ្សេឡង់ ។
ថ្ងៃទី១១ ខែ​មករា ២០១១

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ