ឯកសារ

ប្រកាស​លេខ ១០២ ​សហវ.ប្រក ចុះ​ថ្ងៃទី ១៨ ខែកុម្ភះ ឆ្នាំ ២០១០ ស្តីពី ការ​ផ្តល់​អាជ្ញាប័ណ្ណ​ជូន​ក្រុមហ៊ុន​វិស្វកម្ម​ឯករាជ្យ​សម្រាប់​គ្រប់គ្រង​អាជីវកម្ម​អភិវឌ្ឍ​អចលនវត្ថុ
ថ្ងៃទី៣១ ខែ​មករា ២០១១

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ