ឯកសារ

ប្រកាស​លេខ ១០០៤ សហវ.ប្រក ចុះ​ថ្ងៃទី ៣០ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១១ ស្ដីពី​ការ​កែប្រែ​បំពេញ​បន្ថែម​ឯកសារក្នុងទម្រង់​បែបបទ​សម្រាប់​ការ​ចុះ​បញ្ជី​ពន្ធដារ ។
ថ្ងៃទី១៥ ខែ​ធ្នូ ២០១១

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ