ឯកសារ

ប្រកាស​លេខ ០៣០ សហវ.ប្រក ចុះ​ថ្ងៃទី ២៨ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០១១ ស្ដីពី​ការ​បង្កើត​គណៈកម្មការ​សម្រប​សម្រួល និង​អង្គភាព​គ្រប់គ្រង និង​សម្រប​សម្រួល​ការ​អនុវត្ត គម្រោង​អភិវឌ្ឍន៍​ប្រព័ន្ធ​ធារាសាស្ត្រ និង​បង្កើន​ផលិតភាព​កសិកម្ម ក្រោម​ថវិកា​បង្វែរ​ពី​ការ​សង​មូលនិធិ​រូបិយវត្ថុ​អន្តរជាតិ ។
ថ្ងៃទី២៥ ខែ​មីនា ២០១១

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ