ឯកសារ

ប្រកាស​លេខ​ ៧២៥ សហវ.ប្រក ចុះថ្ងៃទី ២៥ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០១២ ស្ដីពី​ការបញ្ឈប់​ការ​លក់​ឯកសារ​លិខិត​ប្រកាស​ពន្ធ​គ្រប់​ប្រភេទ ។
ថ្ងៃទី១៥ ខែ​កុម្ភៈ ២០១៣

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ