ឯកសារ

ប្រកាស​រួម​លេខ ៧១៥/៥៨៥ ប្រក.សហវ.កសក ស្ដីពី​ការ​កែ​សម្រួល​ប្រការ ២ នៃ​ប្រកាស​លេខ ១២៧៦ សហវ.ប្រក ចុះ​ថ្ងៃទី ២៥ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០០៩ ស្ដី​ពី​ការ​កំណត់​ថ្លៃ​សួយ​សារ​ឈើ​ឈរ​ឡើង​វិញ ដើម្បី​បង់​ចំណូល​ថវិកា​រដ្ឋ ចុះថ្ងៃទី ២៣ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១០
ថ្ងៃទី២ ខែ​វិច្ឆិកា ២០១០

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ