ឯកសារ

ប្រកាស​រួម​លេខ ៤៩៨ សហវ.ប្រក.កសក. ស្ដីពី​ការ​ដាក់​ឱ្យ​ប្រើប្រាស់​ទម្រង់​ស្ដង់ដារ នៃ​កិច្ចសន្យា​សម្បទាន​ដី​សេដ្ឋកិច្ច ចុះថ្ងៃទី ២៣ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០១០
ថ្ងៃទី២ ខែ​វិច្ឆិកា ២០១០

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ