ឯកសារ

ប្រកាសស្តីពី ការដកហូតអាជ្ញាប័ណ្ណ អាជីវកម្មភ្នាល់កីឡារបស់ ក្រុមហ៊ុនឆ្នោត CMDK Co.,Ltd.
ថ្ងៃទី១០ ខែ​មីនា ២០០៩

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ